Statut stowarzyszenia PDF Drukuj Email

 

S T A T U T

POLSKO-NIEMIECKIEGO STOWARZYSZENIA

EDUCATIO PRO EUROPA VIADRINA

Rozdział I

§1

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

2. W kontaktach międzynarodowych może używać nazwy Polish-German Assocation Educatio Pro Europa Viadrina.

§4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§5

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Żółty Pałacyk w Witnicy (ul. Gen. W. Sikorskiego 6,
66-460 Witnica).

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Euroregion Pro Europa Viadrina.

§6

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swych spraw może zorganizować biuro i zatrudnić pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. przyczynianie się do pokojowego współżycia ludów Europy i świata,

2. podejmowanie inicjatyw w dziedzinie wzajemnego poznawania się mieszkańców Euroregionu i ich wzajemnego szacunku i braterstwa,

3. podejmowanie badań mających na celu odkrywanie i upowszechnianie walorów krajoznawczych gmin Euroregionu,

4. opieka nad zabytkami kultury materialnej i duchowej, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu pałacowo - parkowego w Dąbroszynie, jako siedziby Euroregionu,

5. popularyzacja walorów krajoznawczych i dorobku kulturalnego gmin polskich po stronie niemieckiej i gmin niemieckich po stronie polskiej,

6. wspomaganie poczynań innych osób fizycznych i prawnych, których działalność pokrywa się z celami Stowarzyszenia,

7. tworzenie zaplecza społecznego dla władz Euroregionu,

8. wyrażanie wobec władz Euroregionu oczekiwań i opinii społecznych.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie.imprez.artystycznych,.wystaw, konkursów, wycieczek, pokazów, odczytów, konferencji itp., a także inicjowanie badań naukowych,

2. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację walorów krajoznawczych Euroregionu,

3. działalność wydawniczą podejmowaną wspólnie ze stowarzyszeniami będącymi członkami Stowarzyszenia i innymi podmiotami,

4. prowadzenie centrum informacji o walorach krajoznawczych i kulturowych Euroregionu,

5. doradztwo w sprawach krajoznawczych i kulturowych świadczone gminom, organizacjom turystycznym, zespołom mass mediów i szkołom.

§9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków wspierających

3. członków honorowych

§12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz swą pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele i stowarzyszenia zagraniczne.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§13

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1.1. czynnego i biernego prawa wyborczego,

1.2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

1.3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

1.4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

1.5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek do:

2.1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2.2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

2.3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§14

1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. I pkt. 2-4.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego:

3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Walnego Zebrania Członków za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.


Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebrania Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§17

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadzania się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

2.1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2.2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

4.1. w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 17 ust. 2.

4.2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 17 ust. 1.

3. Walne Zebrania Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze członkowie.

5. Członkowie ustępujących władz nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych komisji.

6. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków mogą odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

7.1. z własnej inicjatywy,

7.2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

7.3. na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych.

8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż 3 tygodnie od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi z zachowaniem postanowień § 19 ust. 3.

9. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,

2. uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,

3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4. uchwalanie budżetu,

5. wybór i odwołanie prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,

8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

10. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji,

11. nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,

12. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,

13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

14. powołanie komisji do załatwiania określonych spraw,

15. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezes, zastępca prezesa, sekretarz, skarbnik i jeden członek.

3. Pracami Zarządu kieruje prezes Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Na posiedzenia Zarządu w sprawach przedmiotowych mogą być zapraszani przedstawiciele innych organizacji.

5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może stworzyć biuro i zatrudnić pracowników.


§ 23

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz pełnić swoje powinności ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§24

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§25

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. określenie szczegółowych kierunków działania,

3. ustalanie budżetu i preliminarzy,

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

7. powołanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

10. podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa (przyjmowanie, skreślanie),

11. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,

12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

13. opracowanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

14. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowanie projektów uchwał i regulaminów.

§26

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób członków w tym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.


§27

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenie nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,

4. zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie i terminie ustalonym statutem,

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§28

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym , w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez walne zebranie członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§30

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1.1. składki członkowskie,

1.2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

1.3. dotacje,

1.4. dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizn, zapisy, spadki,

1.5. korzyści z ofiarności publicznej,

1.6. wpływy z działalności gospodarczej.

2. Środki pieniężne nie zależne od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.

4. Stowarzyszenie może przystępować do tworzenia spółek i fundacji oraz wstępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§31

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa (lub wiceprezesa czy sekretarza) oraz skarbnika.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32

1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikacji większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zebraniu należy dołączyć projekt stosownych uchwał.

3. Uchwalenie statutu lub uchwały o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych niniejszym statutem, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 
home search